TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

01/04/2020
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong năm 2019 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành 9 cuộc đến 143 đối tượng gồm 50 cá nhân, 93 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

KỶ CƯƠNG – LIÊM CHÍNH – HÀNH ĐỘNG – PHỤC VỤ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong năm 2019 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành 9 cuộc đến 143 đối tượng gồm 50 cá nhân, 93 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực. Kết quả có 13 tổ chức vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 200 triệu đồng; 01 cơ sở hành nghề dược bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn 3 tháng; 01 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; đình chỉ hoạt động hành nghề 5 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 01 cơ sở cắt lễ, giác hơi, day ấn huyệt. Trong năm phát sinh 3 khiếu nại, 01 tố cáo, 07 kiến nghị-phản ánh, Sở Y tế đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định cảu pháp luật về thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Mục đích của Chỉ thị 10 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tiến hành thực hiện Chỉ thị 10 nghiêm túc, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng khoa, phòng đơn vị; gắn với kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm của đơn vị. Người lãnh đạo đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện, tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phạm vi quản lý được giao.

Cụ thể lãnh đạo trưởng khoa, phòng đơn vị đánh giá sự hài lòng người dân đối với hoạt động cơ quan; việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, nghiêm túc trong việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân theo đúng quy trình. Người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra nhiệm vụ công vụ trong phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ, cán bộ, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức và lối sống, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện giải quyết công việc. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, xử lý lãnh đạo nếu biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra cán bộ, viên chức xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định.

Đối với công tác cải cách hành chính, lãnh đạo các đơn vị cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện được nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính cần rà soát, bỏ những thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể; sau tiếp nhận hồ sơ,thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Lãnh đạo đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất; đề ra những biện pháp giải quyết nếu có những bất cập trong quy định pháp luật. Công khai thời gian tiếp dân trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan. Công khai số điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử; nếu có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà phải công khai kết quả xử lý, khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Trong công tác cần ứng dụng tốt công nghệ thông tin, phục vụ người dân, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong tiếp xúc, làm việc có hệ thống giám sát thiết bị ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến.

Các đơn vị phải tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật, công khai các quy định thủ tục hành chính, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Cán bộ, viên chức, người lao động phải liêm chính, không tiếp tay tiêu cực, tham nhũng; tuân thủ quy tắc văn hóa ứng xử văn minh; tích cực chủ động phát hiện các hành vi tham nhũng; tổ chức khen thưởng, tôn vinh những điển hình tốt. Các đơn vị tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân; giám sát viên chức, người lao động thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Phục vụ”.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện đúng chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường hoạt động giám sát thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của toàn cơ quan, đơn vị.

Huy Hoàng

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay318
  • Tháng hiện tại11043
  • Năm hiện tại11043
  • Tổng lượt truy cập57936
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website